Používání softwaru EasyCargo a souvisejících služeb (dále také jen „Služby EasyCargo“ nebo „Služby“) se řídí následujícími podmínkami smluvního vztahu mezi vámi, tj. uživatelem Služeb EasyCargo, a společností Bee Interactive s.r.o., se sídlem Praha 8, Bohnice, Čimická 819/86a, IČ: 024 78 358 (dále také jako „Poskytovatel“), která služby EasyCargo poskytuje. Tyto podmínky jsou v tomto dokumentu označovány jako „Obchodní a licenční podmínky“ nebo jen „Podmínky“.

Použití služeb EasyCargo

Registrací do aplikace EasyCargo potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Obchodními a licenčními podmínkami. Pokud přijímáte tyto podmínky jako zástupce právnické osoby, potvrzujete tímto, že máte pověření a oprávnění za tuto právnickou osobu tyto podmínky přijmout. Pokud nesouhlasíte s Podmínkami užití služeb EasyCargo nebo jen některými z nich, nemáte oprávnění tyto služby používat.

Jedna osoba může využít období 10 dní na vyzkoušení aplikace EasyCargo pouze jednou. Opakovaná registrace stejnou osobou pod jiným jménem či emailovou adresou je zakázána. Toto platí i pro zaměstnance jedné firmy či organizace. V rámci jedné firmy či organizace může pouze jeden ze zaměstnanců či členů organizace využít bezplatné zkušební období 10 dní a to pouze jednou. V případě, že by další zaměstnanci či členové firmy či organizace měli zájem využít toto zkušební období 10 dní, je toto možné po vzájemné dohodě a písemném potvrzení Poskytovatelem služby.

Dokončení registrace vyžaduje Vaše zaškrtnutí políčka se souhlasem s těmito Podmínkami, což se považuje za odsouhlasení Podmínek.

Služby EasyCargo je možno využívat jen takovým způsobem, který není v rozporu s těmito Podmínkami a neporušuje majetková ani jiná práva dalších osob, především pak souhlasíte s následujícím:

 • Služby EasyCargo nebudete používat k činnosti porušující platné předpisy
 • Služby EasyCargo nebudete používat takovým způsobem, kterým byste Poskytovateli způsobili škodu nebo narušili možnost užívání služeb EasyCargo pro jiné osoby
 • Služby EasyCargo nebudete používat k odesílání, zpracování či přeposílání nevyžádané či reklamní pošty

Pokud Poskytovatel získá podezření, že jsou služby využívány neoprávněným nebo nesprávným způsobem, může po předchozím upozornění a v nutných případech i bez takového upozornění přijmout taková opatření, jaká shledá vhodnými, k zamezení této činnosti nebo její nápravě. Porušení těchto Podmínek může mít za následek až zrušení Vašeho účtu.

Poskytovatel neodpovídá za obsah žádného uživateli vytvořeného, nahraného či připojeného obsahu služeb.

Poskytovatel zabezpečuje služby EasyCargo v následujícím rozsahu:

 • Zabezpečení aplikace Služby pomocí uživatelského jména a hesla
 • Zabezpečení serverů služby EasyCargo na straně Poskytovatele pomocí firewallu

a pouze v tomto rozsahu technologií garantuje, že nedojde k případným únikům informací či dokumentů způsobených používáním Služeb EasyCargo, především pak:

 • případné zneužití, poškození nebo ztrátu informací či dokumentů využívaných uživateli v rámci Služeb EasyCargo
 • případný únik informací o uživatelích Služeb EasyCargo
 • jakékoliv jiné následky používání Služeb EasyCargo

V případě porušení garance máte nárok na smluvní pokutu, která je stanovena v rozsahu maximálně do výše ceny účtovaného měsíčného poplatku za příslušné fakturační období.

Uživatel přistupuje ke službám EasyCargo pomocí uživatelského jména a hesla. Poskytovatel nenese zodpovědnost za neoprávněné vniknutí do služeb EasyCargo na základě zneužití uživatelského jména a hesla při nedostatečném zabezpečení těchto údajů na straně uživatele.

Služby EasyCargo jsou nabízeny prostřednictvím veřejné sítě Internet výhradně na Vaše vlastní riziko tak, jak jsou a s dostupností, která je aktuálně k dispozici, přičemž s ohledem na tuto skutečnost Bee Interactive s.r.o. nemůže vždy zaručit, že:

 • Služby EasyCargo odpovídají vašim nárokům a potřebám
 • Služby EasyCargo obsahují vždy správné informace
 • Služby EasyCargo budou k dispozici nepřetržitě a bezproblémově

Pro bezproblémové fungování aplikace EasyCargo doporučujeme běhové prostředí Microsoft Windows s internetovým prohlížečem Chrome, Internet Explorer 11 nebo Firefox 3 a vyšší.

Platební podmínky

Vámi objednaný počet a typ licencí můžete zaplatit ihned pomocí systému PayPal, nebo bankovním převodem po vystavení faktury, kterou Vám elektronicky zašleme. V případě platby přes PayPal potvrzujete svůj souhlas s podmínkami PayPal.

Pokud nebude faktura uhrazena ani do 5 pracovních dnů po datu splatnosti, bude Vám automaticky zablokován přístup do systému EasyCargo. Poskytovateli dále vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši, která se rovná výši licenčního poplatku uživatele za užívání služeb po dobu, po kterou Poskytovatel oprávněně blokoval přístup. Během doby blokace přístupu se uživateli účtuje pouze smluvní pokuta, nikoli poplatek za používání služeb. Přístup bude obnoven do 24 hodin od uhrazení všech pohledávek, které budou více než 5 pracovních dnů po splatnosti.

Pokud objednáte Služby formou předplatného a nebude z Vaší strany provedena změna počtu uživatelů (a jejich licencí), bude Vám každý další měsíc automaticky fakturována stejná částka jako v předchozím fakturačním období.

Ukončení předplatného licencí je možné kdykoliv, výpovědní lhůta je 1 měsíc, která běží ode dne následujícího po odhlášení (nebo doručení výpovědi) licencí a provedené snížení počtu licencí se tak promítne do dalšího fakturačního období po této lhůtě (obdobně jako navýšení počtu licencí).

Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu a neprodloužit další uživatelské licence, přičemž se na EasyCargo vztahuje stejná výpovědní lhůta 1 měsíc, která běží ode dne následujícího po doručení výpovědi. Takovéto vypovězení je možné písemnou nebo elektronickou (e-mail) formou.

Veškeré úkony se považují za doručené uživateli první pracovní den po odeslání na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou uživatelem v registraci služeb, případně na jinou adresu uvedenou v obchodním, živnostenském nebo jiném veřejném rejstříku, jestliže nebyly doručeny dříve. Pro doručení Poskytovateli platí doručení za stejných podmínek, pokud je úkon odeslán na adresu sídla Poskytovatele nebo na elektronickou adresu.

Odběratel potvrzením těchto obchodních a licenčních podmínek souhlasí s přijímáním elektronických faktur. V příloze e-mailu, nebo přímo v aplikaci EasyCargo bude zpřístupněna elektronická faktura ve formátu PDF zobrazitelná např. programem Adobe Reader.

V případě, že se rozhodnete objednat a zaplatit, nebo jste v minulosti již objednali a zaplatili licenci na využívání Služby EasyCargo, může být logo a jméno Vaší společnosti uvedeno v seznamu referencí na webových stránkách Služby EasyCargo případně v dalších reklamních materiálech. Pokud máte zájem nebýt uvedeni v seznamu referencí, sdělte toto Poskytovateli Služby EasyCargo.

Dostupnost služeb

Poskytovatel poskytuje své on-line Služby tak, jak jsou a nelze k nim deklarovat žádné nároky či záruky jinak či za jiných podmínek, než je popsáno v těchto Podmínkách.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za skutečné nebo jen případné škody jakékoli povahy, které by mohly být způsobeny nesprávným užitím Služeb ze strany uživatelů, nedostupností Služeb kvůli nefunkčnímu připojení k internetu nebo kvůli nefunkčnosti jiných systémů nebo programů.

Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou ztrátou, zničením nebo poškozením dat v důsledku nesprávného užití služeb EasyCargo koncovým uživatelem.

Poskytovatel nezaručuje v případě užití EasyCargo jeho kompatibilitu s jinými aplikacemi mimo aplikací přímo uvedených v aplikaci EasyCargo.

V případě nedostupnosti Služeb EasyCargo z důvodu ovlivnitelných Poskytovatelem je oprávněn uživatel za níže uvedených podmínek nárokovat si Smluvní pokutu, jejíž výše je spočítána poměrem trvání nedostupnosti Služeb k současnému fakturačnímu období.

Výše smluvní pokuty nemůže za žádných okolností převýšit měsíční platbu za uživatelské licence v rámci dané organizace.

Jako důvody pro nefunkčnost Služeb ovlivnitelné Poskytovatelem lze označit především údržbu webové aplikace po dobu delší než nezbytně nutnou, aktualizaci či jiný úkon vyžadující dočasné znepřístupnění uživatelům. Mezi tyto důvody nepatří a jako důvod k uplatnění smluvní pokuty nelze použít především:

 • faktory mimo možnou kontrolu Poskytovatele
 • výsledek působení software nebo hardware třetí strany
 • výsledek způsobený nekonáním uživatele nebo třetí strany
 • výsledek způsobený nezvyklým či neočekávaným použitím Služeb
 • nedostupnost během plánované servisní odstávky (odstávka kratší než 8 hodin oznámená uživatelům v rámci systému alespoň 4 dny napřed)
 • případné potíže způsobené v Beta provozu či Zkušebním provozu

Smluvní pokuta je jediné odškodnění pro uživatele Služeb EasyCargo za nefunkčnost některých služeb aplikace EasyCargo, nedostupnost aplikace z důvodů ovlivnitelných Poskytovatelem či za možné škody vzniklé použitím aplikace EasyCargo, na které se nevztahuje jiné omezení odpovědnosti uvedené v těchto Podmínkách. Uživatel nemá právo na snížení odměny za dané období ani na náhradu škody. Maximální výše smluvní pokuty je určena následujícím způsobem:

Doba výpadku služeb EasyCargo se počítá od doby oznámení tohoto výpadku uživatelem pracovníkům technické podpory Poskytovatele. Bez tohoto předchozího oznámení nelze uplatnit nárok na Smluvní pokutu.

Kontaktní údaje pro uživatelskou podporu a způsoby kontaktu naleznete na stránkách Služeb EasyCargo.

Bezplatný objem uživatelské podpory se liší dle počtu objednaných licencí v předchozím měsíci. K dispozici je 0,5 hodin měsíčně na každou licenci.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poskytovatel při ochraně osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Veškeré údaje potřebné pro registraci a licencování Služeb EasyCargo slouží pouze pro interní potřeby Poskytovatele, který se zavazuje tyto náležitě chránit a nijak nezneužít, především pak bez Vašeho souhlasu neposkytnout žádným třetím stranám a ani s nimi nijak nenakládat v rozsahu větším, než je nezbytné pro zajištění poskytování svých Služeb a jejich řádné uhrazení.

Veškeré poskytnuté údaje a uživatelsky vytvořená data budou v případě ukončení licence na užívání Služeb EasyCargo ze systému trvale odstraněna.

Poskytovatel se zavazuje nikomu nepředat či nezpřístupnit Vaše uživatelská data, s výjimkou případného plnění spolupráce se státními úřady či orgány trestního řízení na základě platných právních norem a ustanovení.

Při poskytování Služby EasyCargo nám pomáhají soubory cookie. Používáním Služby EasyCargo souhlasíte s naším používáním souborů cookie. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Registrací do Služby EasyCargo souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení na Vámi uvedenou emailovou adresu. Obsah těchto obchodních sdělení bude obsahovat výhradně informace o aktualizacích Služby EasyCargo případně o dalších souvisejících novinkách. Odběr těchto obchodních sdělení je možné ukončit kliknutím na odkaz k odhlášení, který je vždy v patičce těchto sdělení.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.