Kontejnerová přeprava ve Španělsku se v roce 2021 oproti roku 2020 zvýšila o 5,5 % a oproti roku 2019 o 1,2 %. Kromě toho byl již v první polovině roku 2022 překročen celkový historický pohyb zboží v přístavu o 284,7 milionu tun, což představuje nárůst o 7,3 % oproti roku 2021.

 

Barcelonský přístav

Zdroj: https://www.porttechnology.org/news/port-of-barcelona-sees-increase-in-rail-container-traffic/

 

První země v Evropě v kontejnerové přepravě

Španělsko již v roce 2020 vykázalo největší počet odbavených kontejnerů v celé Evropě. Tento údaj činí 16,7 milionu TEU, což představuje 17,7 % celkového počtu kontejnerů odbavených v Evropské unii. Za Španělskem následují Německo (se 14,9 %) a Nizozemsko (se 14,5 %).

 

Objem kontejnerů odbavených v hlavních přístavech v letech 2010, 2019 a 2020

Zdroj: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Volume_of_containers_handled_in_main_ports,_2010,_2019_and_2020_(million_TEUs).png

 

Chaos na moři a růst nákladů významný vliv na nárůst kontejnerové přepravy neměly

Španělské přístavy fungovaly v posledním roce a půl normálně navzdory nedostatku kontejnerů, celosvětovému růstu cen, napětí v dodavatelských řetězcích a nyní i navzdory důsledkům války na Ukrajině.

V posledních desetiletích se španělské přístavy staly strategickou infrastrukturou, která má zásadní význam pro evropský i světový obchod. Španělské přístavy se nacházejí na soutoku nejdůležitějších námořních tras na ose východ-západ, které spojují hlavní přístavy Evropy s Amerikou a Asií. Mají také velmi dobrou polohu pro trasy severojižní osy, které spojují Evropu a Afriku. Díky této výsadní poloze vše nasvědčuje tomu, že objem kontejnerové dopravy a obecně všech druhů zboží bude v příštích letech i nadále růst.

 

Přístav ve Valencii

Zdroj: https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/luz-de-cruce/noticias/amanece-puerto-valencia-20210504_1272171

 

Vše nasvědčuje tomu, že rok 2022 nepřijde zkrátka

V roce 2022 dosáhl celkový přístavní pohyb ve Španělsku mezi lednem a červnem 284 690 064 tun. Ve srovnání s údaji za rok 2021 jde o 7,3% nárůst, což ukazuje, že tento trend pokračuje bez zastavení.

Pro představu, barcelonský přístav přepravil v prvním pololetí celkem 36,3 milionu tun, čímž překonal svůj historický rekord v celkové nákladní dopravě. Toto číslo znamená nárůst o 11 % oproti roku 2021 a o 6 % oproti roku 2019. Lze tedy konstatovat, že byly překonány předpandemické úrovně. Konkrétně u kontejnerů bylo dosaženo hodnoty 1,8 milionu TEU, což je další historický rekord.

 

Barcelonský přístav

Zdroj: https://www.elestrechodigital.com/2020/12/11/el-puerto-de-barcelona-es-el-que-mas-ha-notado-la-caida-del-trafico-de-contenedores-en-espana/

 

Zvyšování investic zejména do digitalizace a udržitelnosti

V této postpandemické době si různá hospodářská odvětví uvědomují, že musí vsadit na digitalizaci a snížit škody způsobené na životním prostředí. Proto budou španělské přístavy do roku 2025 investovat 11 miliard eur. Tato částka představuje nárůst investic o 46 %.

Digitalizace je místem, kde chceme v tomto článku čtenářům ukázat zásadní význam maximalizace produktivity a také co největšího zvýšení objemu nákladu přepravovaného v kontejnerech, protože je vidět, jak španělské přístavy již dosahují svých kapacitních limitů, zatímco ceny stále rostou.

Ceny a doba přepravy rostou z mnoha důvodů, které jsme uvedli výše. Optimalizace nákladu v každém kontejneru tak může společnostem ušetřit nemalé peníze. Vždy je důležité optimalizovat náklad a vyhnout se nutnosti posílat více kontejnerů, než je nutné.

Proto je vždy vhodné investovat do programů jako EasyCargo, které zákazníkovi umožní snížit starosti a zvýšit produktivitu, a tím i ziskovost jeho podniku. Jak již bylo řečeno, celosvětovým trendem je, že přeprava kontejnerů a dalšího zboží bude i v budoucnu narůstat a nabývat na významu. Neinvestovat nyní a nepředvídat budoucnost může znamenat velké náklady obětované příležitosti, zejména pro malé a střední podniky, které jsou nejvíce ohroženy tím, že zůstanou pozadu v tomto rychle se vyvíjejícím odvětví.

Jaume Guasch | 5. Zář 2022