23 Sep 2015

Bay giờ kéo dài thời hạn của giấy phép sẽ đơn giản hơn trước đó.

Sau khi đăng nhập vào EasyCargo tại mục Profil hoặc tại mục Giáy phép thì chỉ càn nhấp chuột vào mục: Đặt tiếp thẻ hoặc giấy phép bố sung.

Đặt tiếp thẻ hoặc giấy phép bố sung EasyCargo loading planner

Và sau 3 bước – chọn giấy phép, dữ liệu thanh toán và thanh toán bằng thẻ – thì bạn có thể tiếp tục cho việc tải.

Thanh toán bằng thẻ credit/thẻdebet trực tiếp tại bước thứ ba thông qua phương thức thanh toán an toàn Braintree PayPal.