Nhập thêm mặt hàng vào kế hoạch vận tải

Lập kế hoạch vận tải vào nhiều khoang hàng hơn

Thêm hàng từ Microsoft Excel

Điều khiển hiển thị 3D của kế hoạch vận chuyển

Điều chỉnh thủ công kế hoạch vận tải

Lên kế hoạch xếp hàng như thế nào? Các bạn hãy sử dụng EasyCargo :)