Làn xép hàng đầu tiên của tôi

Khả năng bố trí khi lập kế hoạch tải hàng (tiếng Anh)

Nhập thêm mặt hàng vào kế hoạch vận tải

Lập kế hoạch vận tải vào nhiều khoang hàng hơn

Thêm hàng từ Microsoft Excel

Điều khiển hiển thị 3D của kế hoạch vận chuyển

Điều chỉnh thủ công kế hoạch vận tải

Quản lý người sử dụng và giấy phép (tiếng Anh)

Đặt mua giấy phép và các thẻ (tiếng Anh)

Xác định trình tự xếp hàng theo Các nhóm ưu tiên (tiếng Anh)

Mức nâng cao khi cài đặt các nhóm được ưu tiên (tiếng Anh)

Lên kế hoạch xếp hàng như thế nào? Các bạn hãy sử dụng EasyCargo :)