Integracja aplikacji korporacyjnych

 

Integracja systemów w branży logistycznej dotyczy zarządzania logistyką. Firmy logistyczne zdają sobie dziś sprawę ze znacznych oszczędności możliwych do osiągnięcia dzięki usprawnieniom opartym na łączeniu różnych systemów cyfrowych, które wspomagają ich operacje logistyczne. Skuteczna integracja systemów to sposób, w jaki firmy zyskują strategię przewagi konkurencyjnej.

Niniejszy artykuł koncentruje się na zwiększeniu wydajności organizacyjnej i efektywności łańcucha dostaw w środowisku logistycznym. Wyjaśnimy filozofię integracji logistyki obejmującą integrację wewnętrzną i zewnętrzną w celu skoordynowanego procesów. Dowiesz się o kluczowych celach technicznych integracji starszych systemów z nowo zaadaptowanymi rozwiązaniami w Twojej organizacji. Nasze wnioski przedstawiają potrzebę holistycznego podejścia do integracji systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania dokumentami, systemów śledzenia, zarządzania flotą, systemów załadunku ciężarówek, które skutecznie wspierają operacje przewozowe podczas wysyłki ładunków specjalnych oraz integracji starszych systemów.

 

Czym jest zarządzanie logistyką?

Zarządzanie logistyczne to proces planowania, wdrażania i kontrolowania przepływu i przechowywania towarów, usług i powiązanych informacji od punktu pochodzenia do punktu konsumpcji. Wszystko to oznacza dostawę do klienta końcowego.

Zarządzanie logistyczne obejmuje koordynację różnych działań, takich jak integracja systemów. Większość z nich koncentruje się na operacjach, które mają miejsce pod dachem obiektów magazynowych. Jednak w dzisiejszym połączonym świecie łańcuchów dostaw wykraczają one daleko poza ten obszar.

Zarządzanie logistyczne ma na celu optymalizację przepływu towarów i informacji w celu zapewnienia sprawnego przepływu towarów w łańcuchu logistycznym. Jest to miejsce, w którym można zminimalizować koszty i szybko zaspokoić potrzeby klientów. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy myślimy o właściwym zarządzaniu logistycznym, nie może się ono obejść bez ścisłej integracji systemów. Ścisła integracja systemów tworzy tę dyscyplinę i określa jej kluczową rolę w zapewnieniu dobrze funkcjonującego biznesu i zadowolonych klientów. Więcej informacji na temat metod integracji systemów znajduje się w następnym akapicie.

 

Czym jest integracja systemów?

Integracja systemów to proces łączenia różnych podsystemów lub komponentów w ramach infrastruktury technologii informacyjnej (IT) firmy, tak aby mogły one funkcjonować jako spójna jednostka. Obejmuje to połączenie sprzętu, oprogramowania i komponentów sieciowych w celu zapewnienia płynnej komunikacji i wymiany danych między różnymi systemami.

Oto elementy zarządzania logistyką, które wymagają integracji systemów:

 

Zamówienia publiczne

Zaopatrzenie obejmuje pozyskiwanie i zawieranie umów na niezbędne materiały, towary lub usługi wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje to wybór dostawców, negocjowanie umów, opłat frachtowych i cen innych usług.

 

Integracja systemu

Integracja aplikacji korporacyjnych z systemami załadunku kontenerów i ciężarówek może przynieść firmie długoterminowe korzyści

 

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami odnosi się do kontrolowania i nadzorowania towarów przewożonych przez firmę w celu zapewnienia wystarczającego poziomu zapasów, aby zaspokoić popyt klientów. Obecnie logistyka obejmuje optymalizację wielu procesów przy jednoczesnym minimalizowaniu nadmiernych zapasów i związanych z nimi kosztów. W związku z tym zarządzanie zapasami obejmuje śledzenie, prognozowanie, uzupełnianie i optymalizację.

Zarządzanie intralogistyką

Zarządzanie intralogistyką koncentruje się na optymalizacji wewnętrznych procesów logistycznych w obiekcie lub magazynie. Obejmuje ono efektywne przemieszczanie, przechowywanie i obsługę towarów w obiekcie. Aby usprawnić operacje, technologie takie jak systemy przenośników, pojazdy sterowane automatycznie (AGV) i systemy zarządzania magazynem (WMS) ułatwiają integrację systemów. Nie są to jednak jedyne systemy. Więcej na ten temat znajdziesz w następnym akapicie.

Magazynowanie

Magazynowanie obejmuje przechowywanie i zarządzanie towarami w obiekcie lub magazynie. Obejmuje ono przyjmowanie, przechowywanie, kompletację, pakowanie i wysyłkę towarów. Obejmuje również prowadzenie odpowiedniej ewidencji zapasów i zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych przedmiotów dzięki integracji systemów. Może jednak łączyć wszystkie te procesy w celu utrzymania i prowadzenia infrastruktury magazynowej.

Dystrybucja

Dystrybucja odnosi się do transportu towarów z magazynu lub zakładu produkcyjnego do klienta końcowego lub centrum dystrybucji. Obejmuje ona planowanie tras, konsolidację zamówień, planowanie transportu i zarządzanie różnymi środkami transportu, takimi jak ciężarówki, kolej, transport lotniczy lub morski.

Pakowanie

Pakowanie to proces projektowania i tworzenia pojemników lub materiałów w celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia, a także bezpiecznego i wydajnego przechowywania i transportu towarów. Obejmuje to wybór odpowiednich materiałów opakowaniowych, projektowanie konfiguracji opakowań, etykietowanie i zgodność z wymogami prawnymi.

 

Operacje magazynowe

Wydajna integracja systemu załadunku może usprawnić operacje magazynowe

 

Załadunek

Załadunek obejmuje przenoszenie towarów na pojazdy, takie jak ciężarówki, kontenery, statki lub samoloty jako część przygotować do transportu w ramach integracji systemów. Wymaga to ostrożnego obchodzenia się z towarami, aby upewnić się, że są one odpowiednio zabezpieczone i wyważone, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.

Transport

Transport dotyczy przemieszczania towarów z jednej lokalizacji do drugiej. Wiąże się to z wyborem najbardziej odpowiedniego środka transportu (np. drogowego, kolejowego, lotniczego lub morskiego). Obejmuje on organizowanie tras przewozowych, zarządzanie przewoźnikami i śledzenie przesyłek w tranzycie w celu zapewnienia terminowej dostawy. Obszary te są wymagane do integracji systemów.

Dostawa

Dostawa to ostatni etap procesu logistycznego, w którym towary są przenoszone z pojazdu transportowego do lokalizacji klienta końcowego. Obejmuje ona rozładunek, rozpakowanie, kontrolę i zapewnienie zadowolenia klienta z dostarczonych towarów, co wiąże się z ogromnym zaangażowaniem w obsługę klienta.

 

Jakie systemy są zintegrowane z branżą logistyczną?

Aby lepiej zrozumieć integrację systemów w logistyce, nakreśliliśmy, na czym polega zarządzanie logistyką i jakie procesy są zaangażowane w dopełnienie tego elementu. Istnieją pewne operacje w logistyce, które są obecnie szeroko wspierane przez oprogramowanie logistyczne.

 

Stare systemy

Integracja systemów do zarządzania transportem drogowym i magazynem jest bardzo ważna dla utrzymania niskich kosztów biznesowych

 

Patrząc z perspektywy łańcucha dostaw, możemy śledzić produkt od jego podróży, która rozpoczyna się w produkcji, poprzez magazyn, dystrybucję i dostawę do klienta końcowego.

Możemy zobaczyć, co się z nim dzieje po drodze i obliczyć użyteczność wszystkich procesów, które miały miejsce. Możemy obserwować poziomy zapasów, sposób wykorzystania przestrzeni w magazynie, a także planować kluczowe operacje, takie jak załadunek ciężarówek lub kontenerów.

Może to nastąpić tylko wtedy, gdy określone systemy zostaną zintegrowane z logistyką. Dlaczego mówimy o różnych systemach? Przez lata firmy wdrażały systemy, które nigdy nie obejmowały złożoności i bezpiecznych procesów end-to-end.

Chociaż wiele firm, takich jak dostawcy systemów ERP jak np. SAP, IFS i Oracle, twierdziło, że zapewniają kompleksowe oprogramowanie do zarządzania logistyką, nie było to do końca prawdą. Systemy ERP nigdy w pełni nie obejmowały całego procesu logistycznego i nawet dziś pozostają nieco niejasne, niezależnie od tego, jak dobre mogą się wydawać. Integracja aplikacji przedsiębiorstw była zawsze bardzo trudna ze względu na długi czas oczekiwania na wsparcie.

Systemy end-to-end stały się powszechnym trendem w ostatnich latach. Jak już wspomniano, patrząc dziesięć lat wstecz, widzimy firmy, które stosowały tak zwane podejście silosowe, które od zawsze uwierało logistykę z wyzwaniami związanymi z integracją starszych systemów.

W poprzednich latach podejście silosowe oznaczało, że koncentrowano się raczej na rozwiązywaniu pojedynczych problemów logistycznych bez przyjmowania holistycznego podejścia do architektury systemu. Zaobserwowaliśmy na przykład, że firmy mogły zająć się pojedynczymi kwestiami, takimi jak identyfikowalność paczek, ale nie były w stanie zapewnić klientom zautomatyzowanego dowodu dostawy (POD) opartego na płynnym przepływie pracy związanym z zarządzaniem dokumentami. W związku z tym rozwiązały one odizolowany problem bez głębszego spojrzenia na potrzeby na końcu procesu.

 

Zintegrowany system

Większość systemów zintegrowanych z magazynem i załadunkiem może być dostępna na urządzeniach mobilnych

 

Jako inny przykład, z perspektywy zarządzania zapasami, widzieliśmy, że ograniczone możliwości pozwoliły firmom na przechowywanie towarów w łatwy do znalezienia i zarządzania sposób. Brakowało jednak integracji wysyłek.

Na przykład, firmy logistyczne mogły zobaczyć, że mają towary w magazynie, ale nie mogły określić, jak załadować towary na ciężarówkę lub kontener w najbardziej odpowiedni i opłacalny sposób. To brakujące ogniwo w oprogramowaniu do zarządzania zapasami generowało wysokie koszty wysyłki, ponieważ źle wykorzystana przestrzeń ładunkowa skutkowała wielokrotnymi wysyłkami.

Firmy rozwiązały ten problem integrując system do zarządzania zapasami z oprogramowaniem do załadunku ciężarówek lub kontenerów. Omówimy tę integrację w dalszej części tego artykułu, ale najpierw podsumujmy, jakie systemy są używane w logistyce, które mogą wymagać integracji:

 

Systemy zarządzania transportem (TMS)

Oprogramowanie TMS ma swój udział w planowaniu, realizacji i optymalizacji przepływu towarów. Pomaga w zadaniach takich jak planowanie tras, wybór przewoźników, audyt ładunków i śledzenie wydajności.

Systemy zarządzania magazynem (WMS)

Oprogramowanie WMS służy do zarządzania i kontrolowania operacji magazynowych. Nadzoruje zarządzanie zapasami, realizację zamówień, odbiór, kompletację, pakowanie i wysyłkę w magazynach i centrach dystrybucyjnych.

Systemy zarządzania zapasami

Systemy te śledzą i zarządzają poziomami zapasów, w tym poziomami zapasów, uzupełnianiem zapasów i przepływami towarów w magazynach i centrach dystrybucyjnych.

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa

Systemy ERP wymagają podejścia opartego na integracji aplikacji przedsiębiorstwa, ponieważ integrują różne funkcje biznesowe, w tym logistykę, finanse, HR i zarządzanie łańcuchem dostaw. Zapewniają one scentralizowaną platformę do zarządzania i koordynowania różnych aspektów działalności. Dlatego też warto rozważyć model integracji poziomej.

 

Integracja punkt-punkt

 

Systemy widoczności łańcucha dostaw

Te zintegrowane systemy oferują integrację punkt-punkt z podglądem na cały łańcuch dostaw w czasie rzeczywistym. Umożliwiają one firmom śledzenie przepływu towarów, monitorowanie poziomów zapasów i identyfikowanie potencjalnych wąskich gardeł lub zakłóceń.

System załadunku ciężarówek i kontenerów

Integracja ta obejmuje płynną koordynację komponentów oprogramowania i sprzętu w celu optymalizacji procesu załadunku ciężarówek i kontenerów. Integracja ta ma na celu usprawnienie operacji, poprawę wydajności i maksymalizację wykorzystania przestrzeni przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego transportu towarów.

Systemy zarządzania zamówieniami (OMS)

Oprogramowanie OMS zarządza całym procesem realizacji zamówień – od ich pozyskania po dostawę. Pomaga w wydajnym przetwarzaniu zamówień, zarządzaniu statusami zamówień i koordynacji z różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces realizacji.

Systemy zarządzania frachtem

Systemy te pomagają w zarządzaniu operacjami transportu towarów. Obsługują zarządzanie stawkami frachtowymi, optymalizację ładunku, wybór przewoźnika i zadania śledzenia przesyłek.

Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Systemy CRM są wykorzystywane do zarządzania interakcjami i relacjami z klientami. W logistyce oprogramowanie CRM może śledzić zamówienia klientów, ich preferencje i historię komunikacji.

 

Jak zintegrować systemy załadunku ciężarówek i kontenerów?

Integracja systemów jest trudna, zwłaszcza gdy dzisiejsze firmy stoją przed wieloma wyzwaniami. Niektóre z nich wynikają z kwestii związanych z integracją starszych systemów. Aby pomyślnie zintegrować systemy załadunku ciężarówek i kontenerów, firmy muszą sprostać następującym wyzwaniom:

 

Kompatybilność

Zapewnienie płynnej współpracy różnych systemów może stanowić wyzwanie ze względu na różne standardy technologiczne i rozwiązania dostawców. Jest to kwestia integracji punkt-punkt.

Integralność danych

Utrzymywanie spójnych i dokładnych danych w zintegrowanych systemach ma kluczowe znaczenie dla skutecznego podejmowania decyzji i zarządzania operacjami.

Skalowalność

Zintegrowane systemy muszą spełniać rosnące potrzeby biznesowe bez poświęcania wydajności lub niezawodności.

Bezpieczeństwo

Integracja systemów pochodzących z różnych źródeł i od różnych dostawców może narazić organizację na luki w zabezpieczeniach, wymagając solidnych środków ochrony wrażliwych danych.

Koszty i ograniczenia zasobów

Integracja systemów często wymaga znacznych inwestycji w czas, zasoby i budżet, co może być trudne w zarządzaniu.

Złożoność

Integracja systemów obejmuje wielu interesariuszy, technologie i procesy, co sprawia, że zarządzanie nią i jej efektywna realizacja są z natury skomplikowane.

 

Projekty integracji systemów

Doskonałym przykładem skutecznej integracji systemów jest Delkorsystems, firma produkcyjna z siedzibą w Saint Paul w stanie Minnesota w USA. Delkorsystems specjalizuje się w budowaniu zautomatyzowanych robotów do pakowania i przenoszenia produktów w różnych branżach, co czyni ją jednym z największych amerykańskich dostawców zrobotyzowanych maszyn do pakowania skrzynek.

W przeszłości firma Delkorsystems zmagała się z czasochłonnymi i podatnymi na błędy zadaniami wykonywanymi manualnie. Jednak wraz z wprowadzeniem zintegrowanego systemu załadunku wykorzystującego EasyCargo, zespół był w stanie usprawnić i zautomatyzować swoje procesy. Dzięki intuicyjnym funkcjom oprogramowania firma może efektywniej wykorzystywać swoje zasoby.

Zintegrowany system załadunku okazał się nieoceniony w pokonywaniu unikalnych wyzwań branży, w której operuje Delkorsystems. Zdolność oprogramowania do dostosowywania parametrów w oparciu o konkretne wymagania dotyczące ładunków okazała się przełomowa.

 

Jakie są korzyści z integracji systemu załadunku dla logistyki?

Integracja systemów nie jest łatwym zadaniem, ale może prowadzić do długoterminowych korzyści, które przekładają się na niższe koszty biznesowe i wiele innych korzyści. Oto kluczowe korzyści płynące z integracji systemów oprogramowania dla logistyki

  • Planowanie ładunku: Oprogramowanie pomaga umieścić towary w ciężarówce lub kontenerze, aby zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni i zapewnić rozkład masy.
  • Wizualizacja 3D: Wiele systemów oferuje narzędzia do wizualizacji 3D, które pozwalają użytkownikom zobaczyć wirtualną reprezentację załadunku i dokonać niezbędnych korekt.
  • Rozkład masy: System oblicza i monitoruje rozkład masy, aby upewnić się, że przesyłka jest zrównoważona i mieści się w granicach regulacji prawnych.
  • Zarządzanie ograniczeniami: Użytkownicy mogą wprowadzać ograniczenia, takie jak ładowność, delikatne towary lub wrażliwość na temperaturę, a system uwzględni te ograniczenia podczas tworzenia i wyznaczania planów załadunku.
  • Automatyczna optymalizacja: Oprogramowanie często zawiera algorytmy, które automatycznie optymalizują plany załadunku w oparciu o parametry wejściowe, takie jak wymiary ładunku, waga i ograniczenia ładunku.
  • Integracja z innymi systemami: Systemy załadunku ciężarówek i kontenerów można zintegrować z systemami zarządzania zapasami, transportem i magazynem, aby usprawnić cały proces logistyczny.

Końcowy wniosek dotyczący zintegrowanych systemów

Integracja systemów jest kluczowym aspektem zarządzania logistyką, który umożliwia firmom usprawnienie procesów i zwiększenie wydajności. Łącząc różne systemy cyfrowe, firmy logistyczne mogą optymalizować procesy takie jak zaopatrzenie, zarządzanie zapasami, dystrybucja i dostawa, a systemy transportu ciężarowego i załadunku pomagają utrzymać wydajność transportu.

Chcesz zoptymalizować swoje operacje logistyczne? Odkryj korzyści płynące z integracji systemu załadunku ciężarówek i kontenerów, aby już dziś usprawnić swoje procesy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze zintegrowane rozwiązania mogą zwiększyć wydajność i konkurencyjność Twojej firmy logistycznej.

 

 

Bartosz Ziółkowski | 3 maj 2024